Regulamentul pentru organizarea, funcţionarea și atribuțiile Serviciului de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Iași

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 - În sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările ulterioare, Statutului profesiei de avocat și prezentului Regulament, asistența judiciară are înțelesul prevăzut de dispozițiile art. 150 din Statut, precum și de alte dispoziții legale din legi speciale.

Art. 2 - (1) Asistența judiciară urmărește să asigure exercitarea deplină și calificată a tuturor atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor săi.

(2) Asistența judiciară sau extrajudiciară este asigurată de avocații din barouri care formulează opțiuni în acest sens, fiind exercitată numai de avocații înscriși în Registrul de Asistență Judiciară.

(3) Avocații cu statut de pensionar, indiferent de profesia din care provin, nu pot participa la activitatea de asistență judiciară.

(4) Asistența judiciară este acordată numai în cazurile și condițiile stabilite limitativ de legislația profesiei de avocat în vigoare și de legile speciale cu respectarea următoarelor reguli:

(a) Principiul fundamental al repartizării cauzelor îl constituie echitatea distribuirii delegațiilor prin asigurarea unui echilibru numeric şi valoric, al proceselor şi onorariilor cuvenite avocatului care acordă asistenţă judiciară.

(b) În scopul realizării acestui principiu se au în vedere următoarele criterii:

confraternitatea, nediscriminarea, imparţialitatea.

(c) Repartizarea cauzelor se face conform planificării periodice a avocaţilor întocmită de S.A.J. Iași.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea activității de asistență judiciară

Art. 3 - (1) S.A.J. este subordonat direct Decanului Baroului şi este condus de un avocat definitiv cu experiență în acest domeniu numit de consiliul baroului. Calitatea de conducător S.A.J. este compatibilă cu exercitarea profesiei de avocat.

(2) Decanul are următoarele competenţe:

(a) reprezintă S.A.J. în relaţia cu organele judiciare, avocaţii, salariaţii S.A.J. şi beneficiarii asistenţei judiciare;

(b) propune motivat Consiliului Baroului numirea şi înlocuirea consilierilor coordonatori ai activităţii S.A.J.;

(c) aprobă cererile de acordare a asistenţei publice judiciare în cazurile prevăzute de lege;

(d) emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea S.A.J.;

(e) soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor coordonatori.

(3) Conducătorul S.A.J. are următoarele atribuții:

(a) coordonează activitatea S.A.J.;

(b) reprezintă S.A.J. în relația cu autoritățile judiciare în situații de urgență, când decanul este în imposibilitate de a își exercita această atribuție;

(c) organizează activitatea funcționarilor S.A.J. astfel încât să asigure permanența și continuitatea funcționării acestuia;

(d) sesizează în scris consiliul baroului abaterile comise de orice avocat desemnat, în condițiile prevederilor art. 85 alin. (2) din Lege;

(f) propune aplicarea de sancțiuni pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament;

(g) îndeplinește orice alte atribuții care îi revin din prezentul Regulament sau trasate de consiliul baroului ori decan.

Art. 4 - (1) La nivelul Baroului Iași se întocmește un singur tabel al avocaților care s-au obligat să asigure asistență judiciară pentru oricare dintre următoarele instituții beneficiare: Judecătoria Iași, Tribunalul Iași, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Militar Iași, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Serviciul de Investigații Criminale, Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Serviciul de Poliție Rutieră, Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Brigada de Combatare a Criminalității Organizate, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Poliția Municipiului Iași, Poliția Municipiului Iași - Secția 1, Poliția Municipiului Iași - Secția 2, Poliția Municipiului Iași - Secția 3, Poliția Municipiului Iași - Secția 4, Poliția Municipiului Iași - Secția 5, Poliția Municipiului Iași - Secția 6, Poliția Transporturi Feroviare Iași, Penitenciarul Iași, Judecătoria Pașcani, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, Poliția municipului Pașcani, Judecătoria Hîrlău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hîrlău, Poliția orașului Hîrlău, Judecătoria Răducăneni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Poliția Orașului Răducăneni, Poliția Orașului Târgu Frumos.

(2) Pentru fiecare zi vor fi înscriși 4 avocați stagiari și 6 avocați definitivi.

Art. 5 - (1) Actualizarea tabelului avocaților care asigură asistența judiciară se face o dată la 3 luni.

(2) Înscrierea în tabelul avocaților care asigură asistența judiciară se face prin completarea formularului - tip corespunzător, care se depune la sediul Baroului Iași, cu cel putin 10 zile înainte de actualizarea tabelului.

(3) Cererea de înscriere în registrul de asistență judiciară reprezintă manifestarea de voință a avocatului să acorde asistență judiciară în cauzele în care va fi desemnat și, totodată, angajamentul acestuia să respecte dispozițiile prezentului Regulament

(4) Avocații pot opta să desfășoare activitatea de asistență judiciară din oficiu doar în fața organelor de urmărire penală sau, după caz, doar în fața instanței de judecată sau atât pentru faza de urmărire penală cât și pentru faza de judecată.

(5) Radierea din tabelul avocaților care asigură asistența judiciară se face pe baza formularului-tip corespunzător, completat de solicitant, care se depune la sediul Baroului Iași, cu cel puțin 10 zile înainte de actualizarea tabelului.

(6) Avocatul care este înscris în tabelul avocaților care asigură asistența judiciară și care nu a solicitat radierea sa va continua să figureze în tabel până la depunerea unei solicitări de radiere.

(7) Consiliul Baroului poate hotărî radierea unui avocat din tabel, în lipsa unei solicitări de radiere, dacă avocatul înscris în tabel nu mai exercită personal profesia de avocat, în baza delegațiilor eliberate de barou, timp de 3 luni consecutive sau când opțiunea de a desfășura activitatea de asistență judiciară din oficiu are ca scop transmiterea dreptului de reprezentare către avocați colaboratori, cu consecința creșterii numărului delegațiilor din oficiu ale acestora, proprii și prin substituire.

CAPITOLUL III

Condiții de acordare a asistenței publice judiciare

I. URMĂRIREA PENALĂ

Art. 6 - (1) Acordarea asistenţei publice judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai ca urmare a unei solicitări scrise și motivate din partea organelor de urmărire penală adresată Baroului Iași, în condiţiile prevăzute de Lege, de Statutul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament.

(2) Acordarea asistenţei publice judiciare se realizează exclusiv pe baza delegației eliberate de S.A.J.

(3) În condițiile în care unui avocat îi este repartizat un dosar în vederea asigurării asistenței judiciare după ora 16.00, acesta se va prezenta a doua zi la sediul Baroului Iași pentru emiterea delegației, iar în situația repartizării unui dosar într-una din zilele nelucrătoare, acesta se va prezenta în prima zi lucrătoare care urmează pentru emiterea delegației.

(4) În situațiile în care se acordă asistență publică judiciară în faza de urmărire penală în lipsa unei delegații eliberate de S.A.J., Baroul Iași va proceda la emiterea delegațiilor retroactiv doar avocaților înscriși pe tabelul avocaților care s-au obligat să asigure asistență judiciară, care au fost de serviciu în ziua în care a avut loc activitatea sau acelora desemnați în mod excepțional de către conducătorul S.A.J. Baroul Iași poate refuza propunerea spre decontare a sumelor cuvenite cu titlu de onorariu pentru asistența judiciară acordată din oficiu și eliberarea delegațiilor avocaților care nu au fost de serviciu în ziua în care a avut loc activitatea și nici nu au fost desemnați de către conducătorul S.A.J.

Art. 7 - (1) Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Regulamentul pentru organizarea, funcţionarea și atribuțiile Serviciului de Asistenţă Judiciară Iași.

(2) Avocatul desemnat să asigure asistența judiciară are obligația de a se prezenta la sediul organului de urmărire penală într-un interval de 1- 2 ore din momentul în care i-a fost adus la cunoștință faptul că dosarul i-a fost repartizat.

(3) Avocatul din oficiu desemnat în cauză se va asigura că suspectului/inculpatului i se aduc la cunoștință calitatea pe care o are în dosar, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia și că anterior audierii sale i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile sale procesuale.

(4) Avocatul este dator să depună toate diligențele ca persoanei pe care o asistă să nu îi fie încălcate drepturile de care beneficiază în faza de urmărire penală și care sunt garantate atât de Constituția României, de Codul de procedură penală și în special de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

(5) Avocatul care asigură asistența judiciară va formula plângere împotriva actelor efectuate de organele de urmărire penală atunci când consideră că sunt nelegale sau netemeinice ori că aduc atingere drepturilor procesuale ale suspectului sau inculpatului pe care îl asistă.

(6) Avocatul care asigură asistența judiciară va formula cereri, excepții și va propune probe pentru a asigura o apărare calificată.

(7) Avocatul desemnat este obligat să asigure asistența judiciară pe tot parcursul fazei procesuale a cauzei care i-a fost repartizată.

(8) Avocatul care și-a manifestat opțiunea pentru acest sector al asistenței judiciare poate refuza desemnarea într-o cauză numai în cazurile de incompatibilitate prevăzute de Statut și de Lege.

(9) Avocatul care se află în imposibilitatea de a asigura asistență judiciară în ziua în care este desemnat (ex: probleme de sănătate) este obligat să informeze Baroul Iași asupra acestui aspect și să își asigure substituirea. Se consideră că a fost asigurată substituirea, doar în situația în care există acordul scris al substituentului.

(10) Avocatul căruia i-a fost repartizat un dosar în vederea asigurării asistenței judiciare din oficiu este obligat să se prezinte la sediul Baroului Iași pentru a ridica delegația de repartizare. Neridicarea delegației de repartizare a dosarului constituie abatare disciplinară și se sancționează conform prezentului Regulament.

(11) În cazul în care la dosar este depusă împuternicirea avocațială, de avocat ales, din acest moment mandatul avocatului desemnat încetează de drept. În această situație, acesta va întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerul Public în care va menționa și activitățile prestate până în acest moment.

(12) În cazul în care avocatul a fost desemnat să acorde asistență juridică din cauza lipsei sau refuzului avocatului ales sau a avocatului care îl substituie, de a acorda asistență juridică, apreciate ca nejustificate de către organele de urmărire penală, prezentarea avocatului ales, respectiv acordarea asistenței judiciare de către avocatul ales, determină încetarea de drept a mandatului avocatului desemnat. Acesta va întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerul Public, în care va menționa activitățile prestate până în acel moment.

(13) În cazul apariției necesității desemnării ulterioare a unui avocat pentru aceeași persoană, cu aceeași calitate și în același dosar, la cererea expresă a organelor de urmărire penală, va putea fi desemnat să acorde asistență juridică avocatul care a mai acordat asistență juridică în dosar, ținându-se cont de activitatea desfășurată de acesta, anterior, în acel dosar. Prevederile alin. (12) se aplică și în această situație.

(14) La încetarea mandatului, conform prevederilor din prezentul Regulament, avocatul desemnat nu rămâne la dispoziția organelor de urmărire penală și nu mai poate acorda asistență juridică, de nici un fel, decât în baza unui nou mandat, emis conform legii. Încălcarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prezentului Regulament și Statutului profesiei de avocat.

(15) În delegațiile eliberate de Barou vor fi făcute mențiunile corespunzătoare privind cauzele de încetare de drept a mandatului conform prezentului Regulament, și faptul că încălcarea prevederilor din Regulament privind încetarea de drept a mandatului constituie abatere disciplinară.

II. CERCETAREA JUDECĂTOREASCĂ

Art. 8 - (1) Urmare a cererii motivate și prealabile a instanțelor de judecată, S.A.J. Iași va desemna inculpatului/inculpaților și persoanei/persoanelor vătămate câte un avocat care să acorde asistență judiciară.

(2) Acordarea asistenţei publice judiciare se realizează exclusiv pe baza delegației eliberate de S.A.J.

(3) În condițiile în care unui avocat îi este repartizat un dosar în vederea asigurării asistenței judiciare după ora 16.00, acesta se va prezenta a doua zi la sediul Baroului Iași pentru emiterea delegației, iar în situația repartizării unui dosar într-una din zilele nelucrătoare, acesta se va prezenta în prima zi lucrătoare care urmează pentru emiterea delegației.

(4) În situațiile în care se acordă asistență publică judiciară în faza de cercetare judecătorească în lipsa unei delegații eliberate de S.A.J., Baroul Iași va proceda la emiterea delegațiilor retroactiv doar avocaților înscriși pe tabelul avocaților care s-au obligat să asigure asistență judiciară, care au fost de serviciu în ziua în care a avut loc activitatea sau acelora desemnați în mod excepțional de către conducătorul S.A.J. Baroul Iași poate refuza propunerea spre decontare a sumelor cuvenite cu titlu de onorariu pentru asistența judiciară acordată din oficiu și eliberarea delegațiilor avocaților care nu au fost de serviciu în ziua în care a avut loc activitatea și nici nu au fost desemnați de către conducătorul S.A.J.

Art. 9 - (1) Avocatul desemnat să acorde asistenţă judiciară are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Regulamentul pentru organizarea, funcţionarea și atribuțiile Serviciului de Asistenţă Judiciară Iași.

(2) Avocatul desemnat să asigure asistența judiciară are obligația de a se prezenta la sediul instituției beneficiare într-un interval de 1- 2 ore din momentul în care i-a fost adus la cunoștință faptul că dosarul i-a fost repartizat.

(3) Avocatul desemnat este obligat să asigure asistența judiciară pe tot parcursul fazei procesuale a cauzei care i-a fost repartizată.

(4) Avocatul care și-a manifestat opțiunea pentru acest sector al asistenței judiciare poate refuza desemnarea într-o cauză numai în cazurile de incompatibilitate prevăzute de Statut și de Lege.

(5) Avocatul care se află în imposibilitatea de a asigura asistență judiciară în ziua în care este desemnat (ex: probleme de sănătate) este obligat să informeze Baroul Iași asupra acestui aspect și să își asigure substituirea. Se consideră că a fost asigurată substituirea, doar în situația în care există acordul scris al substituentului.

(6) Avocatul căruia i-a fost repartizat un dosar în vederea asigurării asistenței judiciare din oficiu este obligat să se prezinte la sediul Baroului Iași pentru a ridica delegația de repartizare. Neridicarea delegației de repartizare a dosarului constituie abatare disciplinară și se sancționează conform prezentului Regulament.

(7) În cazul în care la dosar este depusă împuternicirea avocațială, de avocat ales, din acest moment mandatul avocatului desemnat încetează de drept. În această situație, acesta va întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerul Justiției în care va menționa și activitățile prestate până în acest moment.

(8) În cazul în care avocatul a fost desemnat să acorde asistență juridică din cauza lipsei sau refuzului avocatului ales sau a avocatului care îl substituie, de a acorda asistență juridică, apreciate ca nejustificate de către instanța de judecată, prezentarea avocatului ales, respectiv acordarea asistenței judiciare de către avocatul ales, determină încetarea de drept a mandatului avocatului desemnat. Acesta va întocmi referatul pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerul Justiției, în care va menționa activitățile prestate până în acel moment.

(9) În cazul apariției necesității desemnării ulterioare a unui avocat pentru aceeași persoană, cu aceeași calitate și în același dosar, la cererea expresă a instanței de judecată, va putea fi desemnat să acorde asistență juridică avocatul care a mai acordat asistență juridică în dosar, ținându-se cont de activitatea desfășurată de acesta, anterior, în acel dosar. Prevederile alin. (8) se aplică și în această situație.

(10) La încetarea mandatului, conform prevederilor din prezentul Regulament, avocatul desemnat nu rămâne la dispoziția organelor judiciare și nu mai poate acorda asistență juridică, de nici un fel, decât în baza unui nou mandat, emis conform legii. Încălcarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prezentului Regulament și Statutului profesiei de avocat.

(11) În delegațiile eliberate de Barou vor fi făcute mențiunile corespunzătoare, privind cauzele de încetare de drept a mandatului, conform prezentului Regulament, și faptul că încălcarea prevederilor din Regulament privind încetarea de drept a mandatului constituie abatere disciplinară.

CAPITOLUL IV

Remunerarea prestației de asistență judiciară

Art. 10 - (1) Plata onorariului pentru asistența judiciară acordată se face conform dispozițiilor art. 81 din Legea nr. 51/1995 și art. 163 din Statutul profesiei de avocat.

(2) Plata onorariilor cuvenite avocaților care au asigurat asistența judiciară din oficiu se va efectua în ordine alfabetică, de la A la Z, urmând ca în luna următoare algoritmul să fie reluat în ordine inversă, de la Z la A.

(3) În condițiile în care un avocat nu se prezintă în ziua în care figura pe lista de plată a onorariilor, acesta va primi onorariul cuvenit la sfârșitul perioadei.

(4) În condițiile în care plata onorariilor se efectuează prin virament bancar, comisionul bancar va fi suportat de avocat.

CAPITOLUL V

Răspunderea disciplinară

Art. 11 - (1) Constituie abatere disciplinară:

(a) omisiunea avocatului de a notifica S.A.J., în termen de 7 zile, schimbarea datelor de contact (adresa sediului profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunţat pentru desemnarea ca avocat delegat;

(b) refuzul nemotivat de a asigura asistenţa judiciară;

(c) neasigurarea substituirii (cu acordul scris al substituentului), în situațiile în care avocatul se află în imposibilitatea de a asigura asistență judiciară obligatorie;

(d) neridicarea delegației de repartizare a dosarului de la sediul Baroului;

(e) orice faptă prin care este împiedicată informarea avocatului privind repartizarea sa într-o anumită cauză (ex: refuzul de a răspunde la telefon, telefon închis, etc.);

(f) neprezentarea în termen, în vederea asigurării asistenței judiciare în cauzele care i-au fost repartizate;

(g) asigurarea asistenței judiciare fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a delegației de către S.A.J., cu excepția situației în care acordarea acesteia se face de către unul dintre avocații înscriși pe lista de serviciu în ziua respectivă, în temeiul unei solicitări adresate de către organul judiciar după ora 16:00 sau într-o zi nelucrătoare;

(h) orice faptă prin care se încalcă prevederile prezentului Regulament.

Art. 12 - Plângerea îndreptată împotriva unui avocat, în legătură cu serviciul de asistență judiciară, se adre­sează Consiliului Baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei.

Art. 13 - (1) Anchetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate.

(2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris, printr‑un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s‑a făcut înştiinţarea, ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură.

(3) Cercetarea se efectuează numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării. Avocatul cercetat poate da explicaţii scrise.

(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a înda­toririlor profesionale şi nu împiedică desfăşurarea anchetei disciplinare.

Art. 14 - (1) După efectuarea cercetărilor, consilierul delegat întocmeşte un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea privind soluţionarea plângerii sau sesizării.

(2) Consiliul Baroului procedează la anche­tarea abaterii, pe baza referatului şi a lucrărilor care au stat la baza întocmirii acestuia.

(3) După efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul Baroului va decide, după caz, exercitarea acţiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetării.

Art. 15 - (1) Sancțiunile disciplinare sunt următoarele:

(a) la prima abatere disciplinară se va aplica un avertisment scris;

(b) la a doua abatere disciplinară se va dispune radierea pentru 3 luni din tabelul avocaților care asigură asistența judiciară;

(c) la a treia abatere disciplinară se va dispune radierea definitivă din tabelul avocaților care asigură asistența judiciară.

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii