Protocol oficii iunie 2015                               UNIUNEA NAŢIONALĂ A
MINISTERUL JUSTIŢIEI                                     BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Nr. 48025/2015                                Nr. 21-6CItJ-20/6

 

                                              

 

                                                                   

                                                                                                           

PROTOCOL

 

privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de

asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor

public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudic iară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind

accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională

în materie penală.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 37, ale art . 38 alin (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public jud iciar în materie civilă, publicată În Monitorul Ofic ial al României, Partea 1, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări ş i completări prin Legea nr. 193/2008, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr, 723 din 24 octombrie 2008 ,

Ţinând seama de prevederile art. 72, ale art. 74, ale art. 82-85 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. republ icată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările şi cornptetărlle ulterioare,

Având În vedere dispoziţiile ari. 40 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 392 din 29 iunie 2013 ,

Având În vedere dispoziţiile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei , publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, 443 din 29 iunie 2009, cu modif icăr ile ş i completările ulterioare, precum ş i ale art . 170 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 898 din 19 decembrie 2011 , cu modificările şi comp letările ulterioare, Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţ ională a Barourilor din România încheie prezentul protocol

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul şi modalitatea de plată a:

a) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile avocaţiale de asistenţă judiciară

şi/sau reprezentare În faţa instanţe lor judecătoreşt i sau a altor autor ităţi cu atribuţii jurisdicţionale , în materie penală , În materie civilă, În cadru l sistemului de ajutor publicjudiciar, în procedurile de cooperare judiciară internaţională în materie penală .

b) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile de asistenţă avocaţială extrajudiciară , în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

c) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile de asistenţă judiciară şi reprezentare În cauzele privind accesul intenaţional la justiţie în materie civilă, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956, la care România a aderat prin Legea nr.26/1991, a Legii nr.36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi deciziiale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere şi a Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 , republicată.

d) onorariilor cuvenite a vocaţilor pentru prestaţiile extrajudiciare şi /sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept (referitoare ladrepturile recunoscute prin lege pentru situaţii le impuse de statutul de azilanţi, persoane cu dizabilităţi, revoluţionari etc.) sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun acest lucru.

 

Capitolul II

 

Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar,

a prestaţiilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară

 

Art. 2. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşt i sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele :

1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor :

a) pentru cererile privind încuviinţare a purtării numelui, 195 lei;

b) pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea domiciliului minorului, 195 lei;

c) pentru cereri le privind acordarea personalităţii juridice , autorizarea funcţionării şi înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 325 lei;

d) pentru cere rile privind exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului , 390 lei;

e) pentru cererile privind obligaţia de întreţinere , 390 lei;

f) pentru cererile privind instituirea tule lei sau curate lei, 390 lei;

g) pentru cererile privind punerea subinterdicţie , 390 lei;

h) pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a

minorului, 390 lei;

i) pentru cererile de divorţ , când se solicit ă şi exercitarea autorităţii părinteşti privind copii minori, 520 lei;

j) pentru acţiunile în stabilirea paternităţii , aţiunile în contestarea recunoaşterii

paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii , 390 lei ;

k) pentru cererile pentru încuviinţarea , nulitatea sau desfacerea adopţiei , 390 lei;

1) pentru procesele şi cererile în litigiile cu profesionişti,  al căror obiect este neevaluabil în bani, 390 lei;

m) pentru orice alte procese şi cereri al căr r obiect este neeva luabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturi lor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor, 260 lei;

n) pentru asigurarea prestaţiilor extrajudciare şi/sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun acest lucru,  300 lei.

2. procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:

a) pentru cererile privind ordonanţa de plată , 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului , dar nu mai mult de 650 lei;

b) pentru acţiu nile privind cererea cu valoare redusa, 390 lei;

c) pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare , formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , ale Legii nr . 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 ş i a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

d) pentru acţiunile în revendicare , 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei:

e) pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial , indiferent de tipul

litigiului 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei.

3. pentru procesele ş i cererile în mater ia contenciosului administrat iv, 390 lei;

4. pentru procesele şi cererile în materie de as igurăr i sociale, 390 lei;

5. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate industrială , 390 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 650 lei.

(2) În cazul în care avocatul nu asigura asistenţa sau reprezentarea părţii , onorariul cuvenit pentru redactarea cererii de chemare în judecată, a răspunsului la adresa de regularizare a cererii de chemare in judecata, a întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare, respectiva cererii de chemare în garanţie, reconvenţională , de intervenţie, de arătare a titularului dreptului sau a cererilor motivate de exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, nu poate depăşi 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin . (1), indiferent de numărul p restaţiilor .

(3) Onorariile prevăzute la alin . (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii , dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie .

(4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă j udic iară şi/sau reprezenta re În căile de atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului se stabileşte în aceleaşi limite prevăzute la alin. (1), pentru asistenţa judiciară ş i/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti care a soluţ ionat cauza în fond în primă instanţă .

Art. 3. Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în cadrul sistemu lui de ajutor public judiciar sunt următoarele :

a) pentru acordarea de consultaţii juridice, 195 lei;

b) pentru formu larea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale , 195 lei;

c) pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materie de asigurări sociale, 195 lei;

d) pentru formularea altor cereri , petiţii ş i sesizări , 130 lei;

e) pentru asistenţa judiciară acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române, 195 lei;

f) pentru asistenţa judiciară acordată victimei violenţei în familie, 130 lei

g) pentru asistenţa judiciară a refugiaţilor şi a azilanţilor , 130 lei;

h) pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţ i sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale , 130 lei .

Art. 4. (1) - Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte , în limitele prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă şi onorariul definitiv cuvenit avocatului, se confirmă de că tre instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.

(2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se a probă de consiliul baroului prin deca n sau persoana desemnată de consiliul baroului, în limitele prevăzute la art . 3.

 

 

 

 

 

Capitolul III

Onorarii pentru asigurarea activităţilor

de asistenţă judiciară în materie penală

 

Art. 5. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie sau în situaţia în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că suspectul, inculpatul , persoana vătămată , partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi –ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele :

a) 260 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat În cursul urmăr irii penale, 260 lei în cadrul procedurii în camera preliminară - şi 260 lei în cursul judecăţi i , separat pe fiecare fază procesuală;

b) 360 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 330 lei în cadrul procedurii În camera p re liminară - şi 360 lei, în cursul judecăţii - atunci când cel puţin două persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză ;

c) 470 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 230 lei în cadrul procedurii în camera preliminară - şi 520 lei, în cursul judecăţii - atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză ;

d) 195 lei pentru asi stenţa judiciară sau reprezentarea în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de persoană vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Atunci când în cauză există mai mult de cinci astfel de părţi cu aceeaşi calitate instanţa trebuie să acorde un onorariu cumulat, în mod rezonabil , în funcţie de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mare de 10000 lei, indiferent de numărul persoanelor reprezentate sau asistate; (5 părţi*195Iei/parte =975 lei, peste 6 părţi - 975 lei- 10 lei pentru fiecare parte, spre ex. pentru 1000 părţi 975 lei+995 părţ i " 10 lei= 10.925 lei)

e) 260 lei pentru as istenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac

(contestaţie în anu lare , recursul în casaţie , revizuire, redeschidere proces penal (conform Titlul III, Cap . V din N.C.P .P.);

f) 130 lei pentru asistenta judiciară acordată în cazul cererii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă ;

g) 230 lei pentru as is tenţa judiciară în procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.480 , 484, N.C.P.P.) ;

h) 130 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de soluţionare a contestaţiei cu privire la durata procesului (art.4884 alin. 2, N.C.P .P.);

i) 230 lei pentru as istenţă judiciară a condamnatu lui în procedura de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (art .586 alin . 3, N.C.P.P.);

j) 130 lei pentru asistenţa judiciară a inculpatului arestat în procedura de efectuare a comisiei rogatorii (art . 200 alin . 8, N.C.P.P.);

1) 130 lei pentru asistenta judiciară acordată în alte cazuri excepţionale (altele decât cele menţionate anterior), la solicitarea instanţelor, a organelor de urmărire penală sau a locurilor de detenţie, în condiţiile legii penale;

(2) Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată , potrivit prevederilor alin. (1) , în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată:

a) prin ordonanţa procurorului , pentru Întreaga durată a urmăririi penale;

b) prin hotărâre , în cursul judecăţii, separat pentru fie care grad de jurisdicţie .

(3) Onorariile stabilite potrivit alin.(1) se majoreaz ă cu 100% în cazurile în care

asistenţa judiciară din oficiu este asigurată între orele 20.00-08 .00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale.

(4) În situaţia în care, în faza de urmărire penală , procurorul conexează mai multe dosare care vizează acelaşi inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar în partepentru  pre taţia efectuată până la momentul conexării, chiar dacă este vorba despreace laşi apără tor desemnat din oficiu .

 

Art. 6. - În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează , potrivit art . 91 alin . (4) din Codul de procedură penală , la prezentarea apărătorului ales , procurorul prin ordonanţă sau , după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării , ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă p restaţia avocaţia lă din ofic iu ar fi

fost finalizată .

 

 

Capitolul IV

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul

internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională

în materie penală

 

Secţiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul

internaţional la justiţie în materie civilă

 

Art. 7. - (1) Cuantumul onorariului care se cuvine avocaţilor pentru asistenţa

judiciară acordată în vederea asigurării accesului internaţional la justiţie în materie civilă , în procesele şi cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.

(2) Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară obligatorie ,totală şi gratuită , acordată în temeiul Legi i nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii  internaţionale de copii,  adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 , republicată , 700 lei.

(3) Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru prestatiile avocaţiale asigurate în temeiul Conveiţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956 , precum şi ale Legii nr.36/20 12 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere este 400 lei;

 

Secţiunea a 2-a

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară în cauzele privind

cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Art. 8. - (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată persoanei extrădabile , persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele :

 

a) 130 lei pentru asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul luării , înlocuirii, revocării, incetării , prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării ;

b) 420 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau sol icitată în cursul procedurii

judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare ;

c) 400 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean stră in din România în statul de cetăţenie ;

d) 400 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;

e) 230 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea , înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării ;

f) 420 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit. e) .

(2) În cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii  în vederea extrădării , se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară asigurată , potrivit alin. (1) lit. b) sau , dup ă caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singura dată .

(3) Onorariul cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare , de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.

(4) Dispoziţiile art . 5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.

 

Capitolul V

Dispoziţii commune

 

Art. 9. - (1) Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă pentru care se cuvine plata onorariului va fi confirmat de organul judiciar care a dispus plata onorariului sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de asistenţă judiciară şi /sau de reprezentare . Referatul,  întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă în cauzele având ca obiect obţinerea pensiei de întreţinere sau a celor privind înapoierea minorului, precum şi cele privind organizarea şi exercitarea dreptului de vizită a minorului,  în baza legislaţiei speciale prevăzută la art .1 alin . (1) lit. c), va fi însoţit, după caz, de decizia decanului baroului competent teritorial , în baza căre ia a fost desemnat, din oficiu , să acorde asistenţă judiciară gratuită. Referatul va fi însoţit de încheierea prevăzută la art.4 alin.(1) în cazul asistenţei acordate în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

2) Referatul prevăzut la alin . (1) constituie document justificativ. care se înaintează baroului de către avocat , până la data de 7 a lunii imediat următoare confirmării , în vederea verif icării, centralizării şi avizării plăţii onorariului de către consiliul baroului.

(3) În cazul asistentei extrajudiciare , referatul întocmit de avocat. verificat şi avizat de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ care se înaintează consiliului baroului , în termen de 5 zile, în vederea aprobării referatelor.

(4) Du pă verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la alin. (1) ş i (3) de către consiliul baroului, referatele centralizate sunt înaintate departamentului economico-financiar şi administrativ ai tribunalului sau , după caz, curţii de apel, în vederea efectuării viramentelor privind plata onorariilor de către tribunal sau după caz, curtea de apel , în contul barourilor, în condiţiile pre văzute de lege.

(5) Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate În cursul unei luni calendaristice ş i va fi transmisă către tribunal sau , după caz, curte de apel până la data de 10 ale lunii următoare celei în care servici ile au fost prestate de avocaţi , astfel încât tribunalul sau , după caz, curtea de apel să solicite fondurile necesare la Ministerul Justiţiei şi să poată efectua plata către barou în perioada 24-30/31 ale aceleiaşi luni. Factura/borderoul centra lizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese - verba le de recepţie a serviciilor respective .

(6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou către avocat, potrivit legii, în cursul lunii calendaristice în care sumele necesare au fost virate,  în condiţiile alin . (5) , de către instanţă.

Art. 10. - Cuantumul onorariilor prevăzute de prezentul protocol reprezintă limita maximă a onorariilor cuven ite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală , pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de sistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

 

Capitolul VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 11. - Onorariile cuvenite avocaţilor în temeiul convenţiilor de colaborare

încheiate potrivit prevederilor art. 50 alin . (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc în limitele valorilor prevăzute în prezentul protocol.

Art. 12. - (1) Prezentul protocol se va derula în limita sumelor aprobate anual cu

această destinaţie.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului protocol, Protocolul nr.113928/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul i nternaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, îşi încetează valabilitatea .

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                             PREŞEDINTELE

UNIUNII NAŢIONALE

 A BAROURILOR DIN ROMĂNIA

Robert-Marius Cazanciuc                                                    Av. Dr. Gheorghe Florea                                                           

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii