Cerere de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară ( OPŢIUNE ) 

Formularul nr. 1                                    

Nr.______din__________201__

 

Domnule  Decan ,

 

Subsemnatul(a) ( nume, iniţiala tatălui, prenume ) domiciliat(ă) în localitatea ______________, str.__________________, nr.___, bl._____, sc.___, et.__, apt.___, judeţul/sectorul_________, avocat(ă) definitiv/stagiar în cadrul Baroului____________ având sediul profesional în localitatea______________, str._______       ______, nr.___, bl.____, sc.____, et.____, apt.____, judeţul/sectorul___________ şi forma de exercitare a profesiei__________________________________  ,  cu dreptul de a pune concluzii la □ judecătorii, □ Tribunalul________________, □ Curtea de Apel__________________, □ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi □ Curtea Constituţională în temeiul art.81, alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, solicit să fiu înscris(ă) în Registrul de asistenţă judiciară al Baroului_________________ şi, respectiv, în Registrul naţional de asistenţă judiciară al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în vederea acordării asistenţei judiciare şi extrajudiciare în următoarele cauze:

a) penale – urmărire – □ noapte;

                                    □ sărbători legale;

                                    □ penitenciare;

                                    □ locuri de detenție;

                   –  instanţe – □ civile;

                                    – □ militare;

b)  □ civile;

c)  □ comerciale;

d)  □ administrative;

e)  □ muncă și asigurări sociale;

f)   □ refugiați;

g)  □ azilanți;

h)  □ protecția copilului;

i)   □ extrajudiciară;

j)   □ toate.

Totodată, menţionez că mă oblig  să respect în totalitate şi necondiţionat îndatoririle ce îmi revin în legătură cu asigurarea asistenţei judiciare astfel cum rezultă din dispoziţiile codului de procedură penală, codului de procedură civilă, Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, Statutului profesiei de avocat şi Regulamentului – cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor.

Solicit să fiu contactat prin______________________.

Data________________201__                                                             Semnatura,                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      av._____________                                                                                    

D O M N U L U I      D E C A N   al   BAROULUI___________________

Formularul nr. 2

 

 

REGISTRUL  NAŢIONAL  de  ASISTENŢĂ  JUDICIARĂ

 – evidenţa registrelor de asistenţă judiciară ale barourilor

 

nr.

crt.

baroul

nume, iniţiala tatălui şi prenume

data înscrierii în barou

sediul profesional principal şi secundar

contact

forma de exercitare a profesiei

instanţele la care poate pune concluzii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 3

 

REGISTRUL de  ASISTENŢĂ  JUDICIARĂ

 

nr.

crt.

nume, iniţiala tatălui şi prenume

data înscrierii în barou

sediul profesional principal şi secundar

 

contact

forma de exercitare a profesiei

instanţele la care poate pune concluzii

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia Consiliului baroului  de înscriere în (aprobarea) R.A.J.                                          

Formularul nr. 4

 

CONSILIUL BAROUL ______________

 

 

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 

 

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________201_ şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________201_,

având în vedere cererea/ile de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. av. _____( nume, iniţiala, prenume )____ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune înscrierea acestuia (eia), pentru următoarele motive: ________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (3) lit.__ din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată și modificată,

 

 

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

 

 

Art. 1. – Se admite cererea/ile nr. ____ / _________201__ de înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară pentru anul 201_, ca temenică şi legală.

 

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de ___ zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.

 

Art. 3. Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

 

 

 

D E C A N,

av. __________________

 

Decizie de respingere a înscrierii în Registrul de asistenţă judiciară           Formularul nr.5

 

CONSILIUL BAROUL ______________

 

 

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 

 

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________2011 şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________2011,

având în vedere cererea de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. av. _____( nume, iniţiala, prenume )____ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune respingerea cererii acestuia (eia), pentru următoarele motive: ___________________     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (4) lit.__ din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată și modificată,

 

 

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

 

 

Art. 1.Se respinge cererea de înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară nr. ____ / _________201__, ca neîntemeiată şi nelegală.

 

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.

 

Art. 3. – Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

 

 

 

D E C A N,

av. __________________

 

Decizie de radiere din Registrul de asistenţă judiciară                                Formularul nr. 6

 

CONSILIUL BAROUL ______________

 

 

D E C I Z I A nr.____

din data de _____________201__

 

 

 CONSILIUL Baroului _________________ ales de Adunarea generală în şedinţa din data de _____________2011 şi validat prin procesul-verbal nr. _____din data de ____________2011,

având în sesizarea nr. _____ din data de ______________2o1__ formulată de d-l./d-na. _____( nume, iniţiala, prenume )____ , privitoare la fapta săvârşite de d-l./ d-na. av. ______________________ , constând în _________________________________ ,

văzând referatul serviciului de asistenţă judiciară întocmit cu ocazia verificării dosarul profesional al d-lui./d-nei. avocat  prin  care se propune suspendarea acestuia (eia) din Registrul de asistenţă judiciară, pentru următoarele motive:      

_______________________________________________________________________________________________________________________________ ,

  în temeiul art. 56, alin. (2) lit. a) şi k) şi art. 81 alin. (4) lit.__ şi alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat și modificată,

 

 

C O N S I L I U L    B AR O U L U I

D E C I D E :

 

 

Art. 1. – Se suspendă din Registrul de asistenţă judiciară d-l./d-na av. ________________________ , înscris la poziţia nr, ___ , pe o perioadă de ______ , începând cu data de ___________ 201__ .

 

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile, de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.

 

Art. 3. – Se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară, serviciul resurse umane şi serviciul secretariat-administrativ cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii.

 

D E C A N,

av. __________________

BAROUL  _____________                                                                         

 

Formularul nr.7

Avocat ____________________

Forma de exercitare a profesiei___________________________

 

 

R  E  F  E  R  A  T

 pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului

 din fondurile avansate de Ministerul Justiţiei

 

 

1. Delegația nr.________din data de ___________ 201__;

2. Numele şi prenumele părţilor asistate ________________________________________ ___________________________________ ;

 

3. Denumirea organului judiciar _______________________________________________ ;

 

4. Dosar nr. _____/____/____ ;

 

5. Obiectul cauzei ______________________________________________________ ;

 

6. Data prezenţelor______________________________________________________;

 

7. Hotărâre nr._______din data de____________ 201__ ;

 

8. Rezultatul asistenţei acordate_____________________________________________

_________________________________________________________________ ;

 

9. Onorariul cuvenit avocatului( propus de s.a.j. şi confirmat de organul judiciar)________________________________ ;

 

10. Numărul părţilor asistate____________________________________________ .

                                                                                                                                                                                 

     Data______________ 201__                                     Semnătura avocatului desemnat,

 

               Organul judiciar,                                               Serviciul de asistenţă judiciară,

 

Confirmăm exactitatea menţiunilor                           Confirmăm exactitatea menţiunilor

  din cuprinsul prezentului referat.                               din cuprinsul prezentului referat.                                

        (nume, prenume, calitatea,                                              (nume, prenume, calitatea,

           semnătura şi ştampila )                                                    semnătura şi ştampila )

 

 

BAROUL________________                                                                       

 

Formularul nr.8

Serviciul de asistenţă judiciară

Nr. _____din _________201__

 

                                                      Î N Ş T I I N Ţ A R E

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

av._________________________

 

                                          

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că,în temeiul art. 72, alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicată, aţi fost desemnat să asiguraţi asistenţa judiciară a d-lui./d-nei.___________________________în baza încheierii de şedinţă din data de____________201__  emisă în dosarul nr. ____/___/201_ al_______________pe care o anexăm împreună cu delegația nr.___________din data de__________201__ .

 

Succes !

 

Serviciul de asistenţă judiciară,

 

Data__________201__                                                       av._______

                                                                                              ( semnatura )

 

 

BAROUL _________________                                                                   

 

 

 

Formularul nr. 9

Serviciul de asistenţă judiciară                                      Nr._____/ _________201__

 

 

 

                                                        C O M U N I C A R E

 

                                              Stimată doamnă/Stimate domnule

                                              ___________________________

 

                                              Adresa______________________

 

                         Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă  că, în temeiul art. 72, alin. ( 2 ), teza a II-a din Legea nr.51/1995, republicată, a fost desemnat(ă) d-l./d-na. av.____________________ să vă reprezionte şi să vă susţină drepturile şi interesele în cauza  dvs. nr.__________/201__ al (organul judiciar) ______________________ şi vă transmitem copia delegației emise.

 

 

                        D-l./d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin _________________, între orele 17 şi 21, în zilele lucrătoare .

                                  

 

 

                                  D E C A N ,                       

                          av._______________                                 

 

Serviciul de asistenţă judiciară,

Cerere de acordare a asistenţei extrajudiciare                                                                Formularul nr.10

 

Nr. ____din _________201__

 

Domnule Decan ,

 

 

Subsemnatul(a)____________________, domiciliat(ă)___________________în localitatea__________, str.______________, nr.____, bloc_____,sc.___,et.___, apt.____, judeţul/sectorul_________, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria_____________ nr.____________ emis(ă) de Poliţia______________la data de ______________şi având C.N.P.____________________, în temeiul art.35 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civilă aprobată cu modificări şi completări coroborat cu dispozitiile art.74, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, vă rog ca prin decizia ce o veţi emite să-mi admiteţi prezenta

 

CERERE  DE  ACORDARE  A  ASISTENŢEI  EXTRAJUDICIARE

 

şi să desemnaţi un avocat dintre cei înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară care să mă consilieze, să redacteze, să mă apere şi/sau reprezinte în faţa __________________ pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime privind ( obiectul şi natura solicitării).

În sprijinul cererii mele depun următoarele acte doveditoare ale stării materiale personale şi a familiei mele :

1. certificat fiscal;

2. adeverinţă salariu;

3. talon pensie;

4. acte stare civilă;

5. certificat de persoană cu handicap;

6. alte acte din care să rezulte că venitul mediu net lunar pe membru de familie se situează sub nivelul de 300/600 lei.

Ataşez cererii mele şi declaraţia pe proprie răspundere în sensul că NU AM / AM MAI beneficiat de ajutor judiciar în ultimele 12 luni, în forma_________________________în dosarul nr._______/______/_________ al instanţei _____________________________în cuantum de _________________de lei.

Pentru orice relatii suplimentare pot fi contactat(ă) prin_________________.         

 

Data_____________                       

                                                                                          Semnatura,

 

            

 D O M N U L U I     D E C A N   al   BAROULUI _______________ 

Decaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară             Formularul nr.11

 

Nr. ____din _________201__

 

                                                            D E C L A R A Ţ I E

                                                    

 

 

 

                        Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________ , str. _____________ , nr. ___ , bloc ____ , sc. __ , et. __ , apt. ___ , judeţul/sectorul, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. ______ emis(ă) de Poliţia ______________ la data de ___________ , având C.N.P. ____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea _____________ , în temeiul art. 74, alin. ( 1 ), teza a II-a din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

 

D E C L A R    P E    P R O P R I E    R Ă S P U N D E R E

 

că NU  AM / AM  MAI  beneficiat de ajutor judiciar în ultimele 12 luni, în forma_____________________ în dosarul nr.____/___/201__ al instanţei ______________ în cuantum de _________lei  şi că informaţiile oferite sunt adevărate şi complete, asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice schimbări survenite în situaţia mea financiară .

 

                         Cunosc prevederile art.17, alin. (2) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civil, aprobată cu modificări şi completări.

 

                    Data __________201__

 

                                                                                                             Semnatura ,

 

 

Decaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară             Formularul nr.12

 

                                                  Nr._______/________201_     

 

D E C L A R A Ţ I E                                                    

                       

 

Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________ , str. _____________ , nr. ___ , bloc ____ , sc. __ , et. __ , apt. ___ , judeţul/sectorul, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. ______ emis(ă) de Poliţia ______________ la data de ___________ , având C.N.P. ____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea _____________ , în temeiul art. 74, alin. ( 2 ), lit. d), e) şi f) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

D E C L A R    P E    P R O P R I E    R Ă S P U N D E R E

că atât eu, cât şi ceilalţi membri ai familiei mele (în sensul art.5 din O.U.G. nr. 51/2008) NU beneficiem de alte venituri suplimentare  şi că informaţiile oferite sunt reale şi complete, asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice schimbări survenite în situaţia financiar-materială a mea şi a familiei mele .

  Cunosc prevederile art. 5 şi art.17, alin. (2) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări.

                    Data __________201__

                                                                                                             Semnatura ,

 

________________________________________________________________

1Art. 5 – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei  şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Art. 17 – (2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor judiciar a fost făcută cu rea-credinţă prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor judiciar la restituirea cu titlu de despăgubiri a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.

Decizie de admitera cererii de asistenţă extrajudiciară                                                 Formularul nr. 13

 

BAROULUI________________

 

 

Decizia nr._____

din data de ___________201__

 

Decanul Baroului___________________d-l./d-na av. __________________  ales în Adunarea generală din data de______________ şi validat prin procesul verbal nr._________ din data de____________201__ ,

 

având în vedere cererea de acordarea asistenţei extrajudiciare nr. _____din data de __________201__, formulată de d-l./d-na.______________________,

 

verificând actele doveditoare privind starea materială a solicitantului şi a familiei acestuia din care rezulta că venitul mediu net lunar pe membru de familie se situează sub nivelul de 300/600 lei, constată că cererea este îndreptaţită şi urmează să fie admisă,

 

în temeiul art.74, alin. ( 3 ) şi alin. ( 4 ) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi art.35 din  O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări,

 

D  E  C  I  D  E :

 

Art.1. – Se admite cererea d-lui./d-nei.__________________________de acordare a asistenţei extrajudiciare constând în ( consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare ) în faţa ______________ ______________pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime privind ( obiectul şi natura solicitării ).

     

Art.2. – Se desemnează d-l./d-na. av._______________________să asigure asistenţă extrajudiciară d-lui./d-nei. în conditiile art.1 din prezenta decizie.

 

Art.3. – Prezenta decizie  se va comunica beneficiarului ajutorului judiciar în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

 

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează serviciciul de asistenţă judiciară, serviciul administrativ, serviciul cotabilitate şi avocatul desemnat.

 

 

D  E  C  A  N ,

av. ________________

 

Decizie de respingerea cererii de asistenţă extrajudiciară                                             Formularul nr. 14

BAROULUI_____________

 

Decizia nr. ______

din data de ________ 201__

 

 

              Decanul Baroului _________________ d-l./d-na.______________________ales în Adunarea generală din data de ________ 2o1__ şi validat prin procesul verbal nr. _____ din data  de ______ 201__ ,

            

având în vedere cererea de acordarea asistenţei extrajudiciare nr. ____ din data de ________201__ formulată de d-l./d-na.__________________________ ,

 

verificând actele doveditoare privind starea materială a solicitantului ( ei ) şi a familiei sale din care rezulta că nu se încadrează  în prevederile art.6, art.8 şi art.35 din O.U.G. nr.51/2008 şi art.74 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, pentru următoarele motive:_________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________, constată că cererea este neîntemeiată şi urmează să fie respinsă,

 

în temeiul art.74, alin. (3) şi alin. (8) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată şi art. 35 din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul  judiciar în materie civilă cu modificări şi completări,

 

                                                      D E C I D E :

 

Art. 1. –  Se respinge cererea de acordarea asistentei extrajudiciare formulată de d-l./d-na.______________________, ca netemeinică şi nelegală .

                       

Art. 2. – Prezenta decizie poate fi contestată la consiliul baroului în termen de 5 zile de la comunicare .

                        

Art. 3. – Decizia se va comunica solicitantului asistenţei extrajudiciare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia .

                        

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplnire a prezentei decizii se însărcinează serviciul de asistenţă judiciară şi serviciul administrativ .

 

                                                             D E C A N ,

                                                  av.__________________

 

BAROUL _________________                                                                 

Formularul nr. 15

Serviciul de asistenţă judiciară                                     

Nr._____/ _________201__

 

 

                                                        C O M U N I C A R E

 

 

                                              Stimată doamnă/Stimate domnule

                                              ___________________________

 

                                              Adresa______________________

 

 

                         Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă  că, în temeiul art. 74, alin. (7) din Legea nr.51/1995, republicată, că a fost emisă decizia nr._____din data de __________201__ prin care s-a admis cererea dvs. nr._____/_________201__ şi a fost desemnat (ă) d-l./d-na. av.____________________ să vă susţină drepturile şi interesele în cauza  dvs. nr.__________/201__ a (autoritatea) ______________________şi pe care o ataşăm în original .

 

                        D-l./d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin _________________, între orele 17 si 21, în zilele lucrătoare .

 

                                    D E C A N ,

                            av._______________                                

 

Sersiciul de asistenţă judiciară ,

__________________________________________________________________________

 

BAROUL_______________                                                                       

 

 

 

Formularul nr. 16

Serviciul de asistenţă judiciară

 

Nr._____/_________201__

                                                        

 

                                                          C O M U N I C A R E

 

 

                                                  Stimată doamnă/Stimate domnule

                                                  ___________________________

 

                                                  Adresa______________________

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că, în temeiul art. 74, alin. (7) şi alin. (8) din Legea nr.51/1995, republicată, a fost emisă decizia nr._______din data de ________201__ prin care s-a respins cererea dvs. nr.____/__________201__ , pentru motivele arătate în cuprinsul acesteia şi pe care o ataşăm în original .

 

În situaţia în care soluţia noastră vă nemultumeşte, vă puteţi îndrepta cu contestaţie în termen de 5 zile de la primirea prezentei, la Consiliul baroului, eventual prezentând şi alte probe.

 

                                            

                                       D E C A N ,   

                                      

                             av. _________________                      

    

 

Serviciul de asistenţă judiciară ,   

 

 

Cerere pentru solicitarea unui avocat ales

Formularul nr.17

 

Nr. ____din __________201__

 

Domnule  decan ,

 

Subsemnatul(a)_____________________, domiciliat(ă) în localitatea______, str.___________, nr. ___ , bl. ___ , sc. __ , et. __ , apt. __ , judeţul/sectorul __________ , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ___ nr. _________ emis de Poliţia _____________ la data de _____ , având C.N.P. _____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea ___________ , în temeiul art. 72, alin. (2) sau art.74, alin. (6) din Legea nr.51/1995  pentru  organizarea   şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,  coroborat cu art.6, lit. a) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul judiciar în materie civilă cu modificări şi completări, vă rog să desemnaţi pe d-l./d-na. av.______________________ să mă consilieze, susţină şi/sau reprezinte, apere drepturile şi interesele în dosarul / cauza nr.________/______201__ (instanţa/autoritatea ) pentru care mi-a fost acordat ajutor judiciar în forma asistenţă prin avocat, după cum rezultă din dispoziţiile încheierii de şedinţă din data de _________201__ ori deciziei decanului nr. _____ din data de ____________201__ .

 

 data ____________201__                                                   Semnatura beneficiarului ,

 

                            

 

                                     SUNT DE  ACORD

                                   ( semnătura avocatului )

                     av.____________________________

 

DOMNULUI   DECAN  al  BAROULUI ______________

       

Formularul nr. 18  

                                                                                            

BAROUL________________  

Serviciul de asistenţă judiciară                              Nr._____din ________ 201__

 

 

FORMURAR  de  DECONTARE

pentru avocat

 

Subsemnatul (a) ______________________ , avocat(ă) definitiv/stagiar în cadrul Baroului_______________ , în luna_____201__ am  fost planificat(ă)/desemnat(ă)  să asigur asistenţa judiciară în zilele de__________la următoarele organe judiciare /autorităţi_________________într-un număr total de_____cauze, dintre care au fost soluţionate un numar de ____ dosare.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 82, alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr.51/1995, republicată şi art.9, alin. (1) din Protocolul M.J. – U.N.B.R. nr. 48025/2015 înaintez un numar de _____ referate pentru justificarea sumei de _______ de  lei, reprezentând cuantumul total al onorariilor cuvenite pe luna _________201__ cu solicitarea să fie decontată  în termen legal.  

 

Precizez că, dupa natura cauzelor, suma pretinsă se structureză astfel: asistenţă judiciară în materie penală – nr._____referate, în sumă de _________ de lei , în materie civilă –  nr. _____ referate, în sumă de _______ de lei şi asistenţă extrajudiciară                                                                    – nr. ______ referate, în sumă de __________ de lei, rezultând un total de ___ referate în valoare totală de ________ de lei.

 

                Cu multumiri !

Data:                                                                               Semnătura avocatului,

 

 

       Serviciul de asistenţă judiciară,                Compartimentul financiar – contabil,
Formular de decontare pentru compartimentul financiar-contabil 

Formularul nr. 19                                                    

             

                   A p r  o b a t                                                                 

de Consiliului  Baroului_______________                                Se aprobă/Nu se aprobă

în şedinţa din data de____________ 201__                                                                                                                                                    

                                                                                                             D E C A N                                           

av. __________________

 

 

FORMULAR  de DECONTARE

pentru compartimentul financiar-contabil

 

Pentru asistenţa judiciară acordată în cursul lunii _______ de avocaţii desemnaţi prin deciziile decanului baroului la solicitările organelor judiciare şi ale administrației publice, aceştia au dreptul la onorariile prevăzute în referatele anexate, care au fost stabilite în limitele prevăzute prin Protocolul încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei înregistrat sub nr. 48025/2015, potrvit naturii, complexitatii şi volumului activităţii desfăşurate în cauzele respective.

 

În concluzie, vă solicităm ca în conformitate cu dispozitiile art. 82, alin. (3) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, să dispuneţi supunerea spre aprobare Consiliului baroului decontarea sumei de_____________ de lei, reprezentând cuantumul total al onorariilor cuvenite avocaţilor care au acordat asistenţă judiciară publică în cursul lunii___________201__.

 

 

Compartimentul financiar – contabil,                 Serviciul de asistenţă judiciară,           

 

 

 

 

BAROUL________________                                                                    

 

 

 

Formularul nr. 20

Serviciul de asistenţă judiciară  

 

Nr._____/___________201__

 

 

 

C O M U N I C A R E

 

 Stimată doamnă/Stimate domnule

_________________________________                

Adresa :loc.______________________ ,                                                                                               str.____________________ , nr.______ ,                                                                                               bloc_____ , sc. ___ , et.___ , apt. _____ ,                                                                       judeţul/sectorul___________________ . 

 

Prin prezenta, vă aducem la cunoştiinţă că, în temeiul art. 72, alin. (2), din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, d-l./d-na. av._______________________ a fost desemnat(ă) să vă consilieze, apere, susţină şi/sau reprezinte drepturile şi interesele legitime pe care le aveţi în dosarul nr.____/___/201__ la (organul judiciar ori extrajudiciar) ___________________ , în calitate de beneficiar al ajutorului judiciar în forma asistenţă prin avocat,  acodat de aceasta prin dispoziţiile încheierii de şedinţă din data de_________201__ .

 

D-l. / d-na. avocat(ă) poate fi contactat(ă) prin_____________________, între orele 17 şi 21, în zilele lucrătoare .

 

D E C A N ,

av.___________________

 

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară

 

BAROUL___________                                                                              

 

 

Formularul nr. 21

                                                                                  

      A p r  o b a t                                                    Avocat ____________________

                                                                              Forma de exercitare a profesiei

în şedinţa din data de                                              __________________________                                                                ____________ 201__                                                                                                                                                    

a Consiliului  Baroului_____________

 

 

R  E  F  E  R  A  T

pentru plata onorariului cuvenit în cauzele de asistenţă

EXTRAJUDICIARĂ 

 

 

1.Delegaţia nr.________din data de ___________ 201__;

 

2. Numele şi prenumele beneficiarului ______________________________________ ;

 

3.Autoritatea centrală/locală______________________________________________ ;

 

4.Nr. de înregistrare la autoritatea centrală/locală______ din data de___________201__ ;

 

5.Obiectul solicitării_____________________________________________________;

 

6.Data prezenţelor______________________________________________________ ;

 

7.Decizia decanului de desemnarea nr._______din data de____________ 201__ ;

 

8.Rezultatul asistenţei acordate ____________________________________________

_________________________________________________________________ ;

 

9.Onorariul cuvenit avocatului (propus de s.a.j.) ______________________________ ;

 

10.Numărul beneficiarilor asistaţi__________________________________________ .

                                                                                                                                                                                

     Data______________ 201__                                 Semnătura avocatului desemnat

 

 

       Autoritatea centrală/locală                                      Serviciul de asistenţă judiciară

Confirmăm exactitatea menţiunilor                           Confirmăm exactitatea menţiunilor

  din cuprinsul prezentului referat.                               din cuprinsul prezentului referat.                                

        (nume, prenume, calitatea,                                              (nume, prenume, calitatea,

           semnătura şi ştampila )                                                    semnătura şi ştampila )

 

BAROUL_________________                                                                  

Formularul nr. 22

Serviciul de asistenţă judiciară

Nr. _____din _________201__

 

 

 

 

 

Î N Ş T I I N Ţ A R E

 

           Stimate domnule/stimată doamnă av.________________________

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştiinţă că în temeiul art. 74,  alin. (5) din Legea nr.51/1995, republicată, aţi fost desemnat să asiguraţi asistenţa  extrajudiciară a  d-lui./d-nei.______________________ prin Decizia Decanului nr._______din data de ___________201__ pe care o anexăm împreună cu delegația nr._____din data de __________  201__ .

 

Succes !

 

               Data __________ 201__                                                         ( semnatura )

 av._______________

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii