Tudor Duca - Prodecanul Baroului Iași
Daniel Atasiei
Liviu Bran
Marius Branici
Razvan Cardoneanu
Oana Chirita
Adrian Gosler
Gabriela Lupsan
Ciprian Mitoseriu
Oana Neda
Dorina Razusi
Doina Stupariu
 
Showing images 1 to 12 of 12
 

Consiliul Baroului

 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Art. 56.

(1)Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

(2)Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

a)adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b)duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

c)întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

d)adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

e)verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f)hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g)soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h)verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;

h^1)identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

i)coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;

j)organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

k)organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

l)sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

m)suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

n)soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

o)stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

p)acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

q)aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

r)întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

s)prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

t)alege prodecanul baroului;

u)soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

v)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

UPDATE 2019 - Aducem la cunoștința avocaților din Baroul Iași că oferta de licențe legislative este în continuare valabilă. Colegii interesați sunt...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii