Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Regulament Examene

1. Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat

2. Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A

 

Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 04/2011 din 08 iulie 2011

R E G U L A M E N T – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat

și admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)

şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Capitolul I Dispoziţii generale.

Art.1. – (1) Dreptul de a fi primit în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen naţional şi unitar. (2) De la data înscrierii în barou ca avocat stagiar în urma promovării examenului, acesta este obligat, fără alte formalităţi, să frecventeze formele de pregătire profesională iniţială organizate în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (denumit în continuare ,,I.N.P.P.A.” ), în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. (3) Examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat (în continuare „examenul”) este organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare „U.N.B.R.”) în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare „Lege”), pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R. adoptată conform art. 66 lit. h) din Lege. (4) Examenul are caracter unitar, este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii: caracterul echitabil şi nediscriminator; caracterul transparent; caracterul obiectiv al modalităţii de corectare. (5) Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, în funcţie de vocaţia candidaţilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv, prin înscrierea în barou ca urmare a promovării examenului. (6) Metodologia, tematica de examen, materiile de examen şi conţinutul subiectelor de examen asigură respectarea caracterului preponderent teoretic sau preponderent practic-aplicativ al examenului.

Art.2. – (1) La examenul prevăzut la art.1 se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.12 din Lege. (2) La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 şi 20 alin.(5) şi (6) din Lege. (3) În sensul prezentului Regulament, sunt persoane care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, juriştii care au dobândit definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior, dacă: a. examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise; b. examenul de definitivare în altă profesie juridică s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat; în sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat o programă de examen ce cuprinde cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); 3 c. un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare, atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus. (4) Îndeplinirea condiţiei privind definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior se verifică de Comisia de examen.

Art.3. – I.N.P.P.A. poate organiza cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenului, pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R.

Art.4. – (1) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R. (2) Consiliul U.N.B.R. poate stabili, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., desfăşurarea examenului în anumite centre teritoriale sau în localitatea sediului central al I.N.P.P.A., precum şi arondarea teritorială a candidaţilor la susţinerea examenului în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen. (3) Consiliul U.N.B.R. stabileşte, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., tematica, bibliografia de examen, metodologia de examinare şi data la care se susţin probele de examen.

Capitolul II Examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)

Secţiunea 1 Modalitatea de examinare.

Art.5. (1) Examenul se organizează anual. Consiliului U.N.B.R. poate decide organizarea mai multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia la primirea în profesia de avocat. 2) Examenul este organizat in doua etape: a. prima etapă constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe eliminatorii, tip grilă, la următoarele discipline: – organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; – drept civil; – drept procesual civil; – drept penal; – drept procesual penal. b. a doua etapă constă în susţinerea unei probe teoretice şi cu caracter aplicativ (aplicaţie practică) la următoarele discipline: – organizarea şi exercitarea profesiei de avocat**; – drept civil; – drept procesual civil; – drept penal; – drept procesual penal

Art.6. – (1) Testul grilă – eliminatoriu cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba; acesta nu poate fi mai scurt de 2 ** Pentru candidații înscriși la examen în vederea dobândirii calității de avocat stagiar, proba va avea caracter teoretic 4 ore şi nici depăşi 4 ore de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii. (2) La testul grilă, fiecare răspuns corect se evaluează cu un punct. (3) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcție de punctajul obținut de către candidat. Sunt admiși în etapa a II-a candidații care au obținut minimum 50 de puncte.*** (4) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronica. (5) Proba teoretică, cu caracter aplicativ, constă în rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor. Notarea se va realiza pentru fiecare disciplină în parte, cu note de la 1 la 10. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin nota 5,00 la fiecare disciplină în parte şi o medie generală de cel puţin 7,00.

Secţiunea 2 Înscrierea la examen

Art.7. – (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.. (2) Data, centrul/centrele de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la acesta. (3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 1. (4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3). (5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia. (6) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A.. (7) Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea. (8) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte: – certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; – actul de identitate, în copie; – diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; *** Alin. (3) este reprodus astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. 5 – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; – certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou; – certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. (9) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie. (10) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului. (11) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor. (12) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen. (13) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea contestaţiilor. (14) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora. (15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea examenului. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., menţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie. (16) I.N.P.P.A. va repartiza sumele încasate, conform hotărârii Consiliului U.N.B.R.. (17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art.14 – 15 din Statutul profesiei de avocat. (18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată I.N.P.P.A.. (19) Cererea se soluționează de I.N.P.P.A. în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A. (20) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, consiliile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament. (21) În situaţii deosebite, temeinic justificate, la sesizarea centrului de examen, Comisia Permanentă a U.N.B.R. poate admite depunerea dovezii privind promovarea examenului de licenţă sub forma unei adeverinţe provizorii emise de unitatea de învăţământ superior, chiar după expirarea termenului prevăzut la alin. (5).

…………………………………………………………

Secţiunea 4 Desfăşurarea examenului

Art. 18. – Examinarea candidaţilor constă în susţinerea de probe scrise. Probele scrise se desfăşoară în doua etape: – prima etapă, constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice; – a doua etapă, constă în susţinerea unei probe scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice.

Art.19. – (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări la materiile prevăzute la art.5 alin. (2) lit. a). (2) Tezele de examen cuprind aceleaşi întrebări, care pot fi amplasate într-o ordine diferită, astfel încât să se evite distribuirea tezelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi. 10 (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor pentru toţi candidaţii. (4) La testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte un punct. (5) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronică. (6) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se poate efectua într-un singur centru de examen, conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Art.20. – La proba teoretică şi cu caracter aplicativ pot participa numai candidaţii care au obţinut calificativul ,,Admis” la testul tip grilă.

Art.21. – (1) Proba teoretică şi cu caracter aplicativ constă în tratarea unui/unor subiect(e) teoretic(e) şi soluţionarea unui/unor caz(uri) practic(e) la fiecare materie din cele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b), pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidatului. (2) Proba teoretică şi cu caracter aplicativ se desfăşoară în doua zile (între zilele de examen poate exista pauză); a) în prima zi, drept civil şi drept procesual civil; b) în a doua zi, drept penal şi procesual penal. (3) Tezele la disciplinele de examen din aceeaşi zi se vor redacta separat, pe foi de examen distincte, fără a fi permisă tratarea subiectelor de la o materie de examen pe foaia de examen destinată tratării celeilalte materii. (4) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor; acesta nu poate fi mai scurt de 2 ore şi nici nu poate depăşi 4 ore (pentru două discipline grupate în aceeaşi zi) socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru toţi candidaţii.

Art. 22. – Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării probelor de examen, să comunice între ei sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu excepţia celor specific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din examen pentru fraudă.

Art.23. – (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probelor este permis numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de examen. (2) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră/neagră. In cazul probei cu testul grila, întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen. (3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen la probele scrise în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o foaie de examen tipizată, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul foii de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Foile de examen cuprinzând testele grilă vor fi redactate şi distribuite astfel încât în raport de aşezarea în sală a candidaţilor să se excludă posibilitatea ca foile de examen ale candidaţilor alăturaţi să fie identice. (4) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele de examen niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. 11 (5) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporar sala, el trebuie să fie însoţit de un supraveghetor până la înapoierea în sala de examen. (6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea probei scrise.

Art. 24. – (1) Pe parcursul desfăşurării probelor de examen membrii comisiei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea testului grila/subiectelor la proba teoretica cu caracter aplicativ şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se soluţionează numai de Comisia de elaborare a subiectelor. (2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele “Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (3) Fiecare candidat primeşte atâtea formulare tipizate câte îi sunt necesare. (4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (6) Vicepreşedintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal fiecărui membru al Comisiei de examen desemnat să evalueze lucrările. (7) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele: – înscrierea numelui candidatului pe foaia de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării; – copierea de la alţi candidaţi; – comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare; – deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare privind materia de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului; – deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului; – înlocuirea lucrării scrise redactate la examen cu o lucrare pregătită anterior intrării la examen; – substituirea de persoană. (8) În cazurile prevăzute la alin. (7) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces – verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar lucrarea se va anula cu menţiunea “Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organizare a examenului, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia. (9) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor. 12

Secţiunea 5 Bareme. Corectare. Contestaţii. Rezultate finale.

Art.25. – (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei privind testul grilă. (2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul. (3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor la testul tip grila, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia, precum şi la localurile unde se desfăşoară examenul. Soluţiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluţionării contestaţiilor. (4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (5) În situaţia in care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. (6) În situaţia in care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebării/întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.

Art.26. – Rezultatele la testul – grilă se publică simultan pe paginile de web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se transmit în vederea afişării la centrul/centrele de desfăşurare a examenului.

Art.27. – (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la testul tip grilă. (2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la centrul unde se desfăşoară examenul. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se renumerotează şi se resigilează, fiind înscrise într-un borderou separat. (4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor la testul tip grilă, însoţite de un borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor. (5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la testul tip grilă este definitiv. (6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu calificativele obţinute de candidaţi la testul tip grilă, care se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul/centrele de examen.

Art.28. – (1) Baremul de evaluare şi notare, stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor desemnaţi pentru fiecare materie de examen la proba teoretică şi cu caracter aplicativ, se afişează la localul de examen după încheierea probei. (2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de Comisia de elaborare a subiectelor, în plenul său, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. 13 (3) Soluţiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluţionării contestaţiilor. (4) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul/centrele de examen.

Art.29. – (1) După soluţionarea tuturor contestaţiilor privitoare la baremul afişat, corectarea lucrărilor se face, separat, de către 2 membri ai Comisiei de corectare, pentru fiecare dintre materiile de examinare. (2) Corectarea şi notarea lucrărilor se face cu respectarea baremelor de evaluare şi de notare şi a ghidurilor de corectare stabilite de redactorul subiectelor, ori de Comisia de elaborare a subiectelor, în caz de admitere a contestaţilor privind baremul de corectare.

Art.30. – (1) Lucrările scrise se notează, pentru fiecare dintre materiile de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Corectarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, în care fiecare lucrare va figura cu un număr de identificare, aplicat înainte de începerea operaţiunilor de corectare. (2) Notarea fiecărei lucrări pe borderou se face de către fiecare corector. Borderoul va fi semnat de ambii corectori, pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate şi va fi evidenţiată, corespunzător, pe borderou şi consemnată, ca atare, sub semnătura ambilor corectori, pe lucrarea scrisă corectată. (3) Dacă între notele acordate şi menţionate pe borderou, pentru aceeaşi lucrare, diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori de către Preşedintele Comisiei de examen, prin tragere la sorţi, consemnată într-un proces verbal distinct, subscris de Preşedintele Comisiei de examen şi de cei doi corectori. (4) Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, şi se trece pe lucrare, sub semnătură, de către cei 3 corectori. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă. (5) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, sub semnătură, de către corectori. (6) După ce toate lucrările scrise au fost corectate şi notate, iar notele au fost înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen. (7) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.

Art.31. – (1) Rezultatele examenului la proba teoretica şi cu caracter aplicativ se afişează la Centrul de evaluare a examenului, imediat după terminarea evaluării la toate materiile, cu menţionarea datei şi orei afişării. (2) Afişarea se constată prin proces verbal semnat de Preşedintele comisiei de examen.

Art.32. – (1) Candidaţii pot contesta nota obţinută la probele scrise. Contestaţia se depune la Centrul de evaluare a examenului în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se pot înregistra şi prin fax. (2) Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de contestaţii. Lucrările Comisiei de contestaţii încep în cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

Art.33. – (1) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise vor fi resigilate şi renumerotate, fiind înscrise într-un borderou separat. (2) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 14 (3) În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori şi cel puţin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferenţa dintre media stabilită de Comisia de corectare şi de Comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori prin tragere la sorţi de către Preşedintele Comisiei de examen. (4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. (5) Nota acordată la contestaţii nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art.34. – (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la centrul/centrele de desfăşurare a examenului şi paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.. (2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), cu condiţia ca la fiecare disciplina la proba teoretica şi cu caracter aplicativ nota obţinută să fie cel puţin 5 (cinci).

…………………………………………………………

Capitolul III Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv

Secţiunea 1 Modalitatea de examinare.

Art.35. – (1) Examenul se organizează anual. (2) Examenul constă în susţinerea unor probe scrise la următoarele materii: – organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; – drept civil; – drept procesual civil; – drept penal; – drept procesual penal. (3) Subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale candidaţilor privind organizarea, exercitarea şi deontologia profesiei de avocat precum şi deprinderile şi aptitudinile acestora privind aplicarea în practică, în forme şi modalităţi specifice exercitării profesiei de avocat, a cunoştinţelor teoretice, a doctrinei şi a jurisprudenţei din materiile de examen. (4) Notarea se va realiza pentru fiecare disciplină în parte, cu note de la 1 la 10. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin nota 5,00 la fiecare disciplină în parte şi o medie generală de cel puţin 7,00.

Secţiunea 2 Înscrierea la examen

Art.36. – (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.. (2) Data, centrul de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe pagina web a U.N.B.R. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la examen. (3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 2. 15 (4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3). (5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (7), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia. (6) Cererea va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate, şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea. (7) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte: – certificatul de naştere, în copie legalizată; – actul de identitate, în copie; – diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă sa obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; – certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou; – dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior; – certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. (8) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie. (9) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului. (10) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor. (11) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen. (12) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea contestaţiilor. (13) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora. (14) Cu cel mult 10 zile înainte de data examenului, Comisia de examen, prin membrii anume desemnaţi, va finaliza verificările privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situaţie. Contestaţia la rezultatul verificării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare şi va fi soluţionată de Preşedintele comisiei de examen în cel mult 24 de ore. Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv. 16 (15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea examenului. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., menţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie. (16) Din sumele astfel încasate, I.N.P.P.A. va repartiza prin ordin de plata sumele care vor avea destinaţia hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.. (17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art.14 – 15 din Statutul profesiei de avocat. (18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată la I.N.P.P.A.. (19) Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.. (20) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, consiliile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

Secțiunea 3 Comisiile de examen.

Art.37. – Dispoziţiile art.10 – 16, 18 si 19 din Capitolul II, secţiunea 3 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.

Secțiunea 4 Desfăşurarea examenului

Art.38. – (1) Examinarea candidaţilor constă în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline: – organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; – drept civil; – drept procesual civil; – drept penal; – drept procesual penal. (2) Probele scrise au un caracter teoretic şi aplicativ şi presupun tratarea unui/unor subiect(e) teoretic(e) şi soluţionarea a câte unui caz practic la fiecare materie din cele prevăzute la alin. (1). (3) Probele se desfăşoară în trei zile: a) în prima zi, drept civil si drept procesual civil; b) în a doua zi, organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; c) în a treia zi, drept penal şi procesual penal. (4) Tezele la disciplinele de examen grupate în aceeaşi zi se vor redacta separat, pe foi de examen distincte. (5) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor; acesta nu poate fi mai scurt de 2 ore şi nici depăşi 4 ore (pentru doua discipline grupate în aceeaşi zi), socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru toţi candidaţii. (6) Dispoziţiile art. 22 – 24 din Capitolul II, secţiunea 4 din prezentul regulament, se aplica în mod corespunzător. 17

Secţiunea 5 Bareme. Corectare. Contestaţii. Rezultate finale.

Art.39. – Dispoziţiile art. 28 – 34 din Capitolul II, secţiunea 5 din prezentul regulament, se aplica in mod corespunzător.

…………………………………………………………

http://barouliasi.ro/regulament-examene/