Examenul de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2017

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL IAŞI

A N U N Ț

        Examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2017 – se va desfăşura în data de 01 septembrie 2017, pentru toţi candidaţii, la I.N.P.P.A. București.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

          Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R.

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017, între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, în două exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând copii certificate pentru conformitate ale actelor depuse în primul dosar).

  1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

– certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

– actul de identitate, în copie;

– diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”);

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

– certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este nevoie);

– cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. central sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A;

2.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

– certificatul de naştere, în copie certificată;

– actul de identitate în copie;

– diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”);

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

– certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

– dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

–  un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat.      Relații suplimentare la telefon nr. 0232/217898 ; 0232/211322.

 

 

DECAN,

 Marius Sebastian STRIBLEA, avocat

 

 

Subiecte examen de primire 12-09-2016 -> Link

Rezultate examen de primire 2016 -> Link

Hotararea Consiliului UNBR 244 17-06-2017 Repartizare Taxe Examen -> Link 

Hotararea Consiliului UNBR 242 17-06-2017 -> Link 

 

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada septembrie 2018 - ianuarie...

Detalii