Comisia de Cenzori

Membrii Comisiei de Cenzori:

  1. Grigore - Rotaru Iuliana
  2. Bulgaru Laura
  3. Damoc Oana

 

Comisia vizată este formată dintr-un număr de trei membri aleși, prin vot secret, de adunarea generală a baroului, pentru un mandat de patru ani, dintre avocații care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin opt ani, iar mandatul lor poate fi reînnoit.

Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă bilanțul contabil și raportările fiscale periodice sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele de evidență contabilă ale baroului – cel puțin unul dintre cenzori să aibă studii economice.

b) verifică periodic, cel puțin o dată pe trimestru, modul în care este gestionat patrimoniul baroului;

c) verifică, cel puțin o dată pe lună și inopinat, modul în care este ținut registrul de casă și sunt gestionate resursele bănești ale baroului;

d) verifică, cel puțin o dată pe trimestru, modul în care sunt realizate creanţele baroului precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei aprobate de organele profesiei;

e) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţelor contabile de către personalul baroului;

f) verifică dacă persoanele care au calitatea de gestionar, în sensul legii, au constituit şi depus garanţiile corespunzătoare;

g) verifică modul în care sunt gestionate şi păstrate titlurile de proprietate ale bunurilor ce compun patrimoniul baroului, precum şi titlurile de valoare deţinute de barou;

h) formulează şi înaintează decanului şi consiliului baroului propuneri vizând creşterea siguranţei şi eficienţei depozitării resurselor financiare ale baroului;

i) îndeplineşte şi alte atribuţii date prin lege comisiilor de cenzori.

Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare gestionară şi note de propuneri, acte ce sunt prezentate operativ decanului baroului prin înregistrarea în registrul de intrare-ieşire al baroului. Măsurile adoptate de organele profesiei în legătură cu actele întocmite de Comisia de cenzori sau unii dintre membrii săi sunt aduse la cunoştinţa acesteia prin grija decanului baroului, anexându-se obligatoriu la actele de control respective. In final, membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat de Adunarea generala a baroului.

 

SERBAREA DE CRĂCIUN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Baroul Iași și Casa de Asigurări a Avocaților - Filiala Iași organizează la data de 21 decembrie 2017, ora 17.00, Ca...

Detalii

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii