Marius Striblea
Marius Striblea

Decanul Baroului

 

 

Decanul Baroului Iași este ales de către adunarea generală a baroului, dintre avocații definitivi cu o vechime în profesie de cel puțin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puțin cinci ani. El este ales pentru un mandat de patru ani și poate fi reales o singură dată.

Decanul Baroului Iași are următoarele competențe:

a) reprezintă Baroul Iași în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) convoacă și prezidează ședințele consiliului baroului;

c) aprobă cererile de asistență juridică gratuită;

d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

e) ordonanțează cheltuielile baroului;

f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului;

g) încearcă medierea între membrii baroului în vederea soluționării amiabile a litigiilor în legătură cu exercitarea profesiei;

h) soluționează cererile pentru restituirea onorariilor de avocat;

i) coordonează Serviciul de asistență judiciară al Baroului Iași;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. și date în competența sa.

 

Prodecanul îl înlocuiește pe decan la cererea sau în absența acestuia. Dacă decanul sau prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, total sau parțial, atribuțiile decanului.

În exercitarea atribuțiilor sale, decanul baroului emite decizii. Ele se consemnează într-un registru special ținut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat interesat și de organele U.N.B.R. Deciziile emise de decan pot fi atacate la Consiliul Baroului Iași, în termen de 15 zile de la data comunicării.

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii