Tudor Duca - Prodecanul Baroului Iași
Daniel Atasiei
Liviu Bran
Marius Branici
Razvan Cardoneanu
Oana Chirita
Adrian Gosler
Gabriela Lupsan
Ciprian Mitoseriu
Oana Neda
Dorina Razusi
Doina Stupariu
 
Showing images 1 to 12 of 12
 

Consiliul Baroului

 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Art. 56.

(1)Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.

(2)Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

a)adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;

b)duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;

c)întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;

d)adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

e)verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f)hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;

g)soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;

h)verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;

h^1)identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

i)coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;

j)organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;

k)organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei;

l)sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;

m)suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;

n)soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

o)stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;

p)acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;

q)aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;

r)întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;

s)prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;

t)alege prodecanul baroului;

u)soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;

v)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

SERBAREA DE CRĂCIUN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Baroul Iași și Casa de Asigurări a Avocaților - Filiala Iași organizează la data de 21 decembrie 2017, ora 17.00, Ca...

Detalii

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii