Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Comunicat – Examen de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar

avocat Comunicat - Examen de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar  Comunicat - Examen de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar  avocat

Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2014 – se va desfăşura în ziua de 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii.

– Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice (pentru candidaţii la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice (pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice). Testul grilă cuprinde:

– 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;

– 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrbări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv;

Materiile de examen sunt:

a. organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

b. drept civil;

c. drept procesual civil;

d. drept penal;

e. drept procesual penal.

Centrul teritorial Iaşi va organiza examenul de primire în profesie pentru barourile: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

Cererile de înscriere ale candidaţilor la examen pot fi depuse la secretariatul Baroului Iaşi din strada Sf. Lazăr numărul 2 etajul 2 apartamentul 7, judeţul Iaşi, numai de către candidaţii care intenţionează să îşi desfăşoare activitatea în Baroul Iaşi în cazul în care vor fi declaraţi admişi.

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 01august201418august 2014,între orele 08.00 – 16.00,în două exemplare şi va cuprinde următoarele acte:

– cerere tip de înscriere la examen (se poate ridica de la secretariatul Baroului Iaşi);

– certificatul de naştere, în copie legalizată;

– actul de identitate în copie conformă cu originalul;

– diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole;

– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxadeînscriere  estede800 lei şi se va achitaîncontul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxăexamenprimireînprofesiecaavocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”);

– certificat cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

–  certificat de evaluare  psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatric;

– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

– dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (pentru candidaţii care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice);

– C.V. (pentru candidaţii care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice);

–  2 (două) fotografii;

–  2 (două) dosare cu şină.

 

Notă:

– cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. central sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A;

– al doilea dosar va cuprinde actele în copii după primul dosar;

– regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Decizia numărul 128/08.07.2014a Comisiei Permanente a U.N.B.R.şi adoptată în conformitate cu prevederile Hotărârii numărul 962/2014 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro)

DECAN,

Dr. Marius Sebastian STRIBLEA, avocat