Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Absolvire I.N.P.P.A. / Definitivare

Anexă la Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor -I.N.P.P.A.

Art. 1. (1) La finalizarea perioadei de pregătire profesională iniţială organizate de I.N.P.P.A. direct sau În cadrul activităţii centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat să susţină examenul de absolvire. (2) Pentru motive temeinice şi dovedite, la cererea avocatului stagiar, Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. poate aproba amânarea susţinerii examenului de absolvire, În proxima sesiune de examen. (3) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. se desfăşoară conform principiilor transparenţei, echilibrului Între verificarea aptitudinilor practic-aplicative şi a cunoştinţelor teoretice, identităţii modalităţilor de examinare şi criteriilor de evaluare la nivel naţional şi la nivelul centrelor teritoriale, caracterului unitar al gradului de dificultate a subiectelor şi al aprecierii aptitudinilor de ordin practic-aplicativ, având În vedere În permanenţă competenţele la nivel naţional ce urmează a fi dobândite prin promovarea examenului.

Art. 2. Examenul de absolvire se susţine, În fiecare an, la data şi locul stabilite de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.. Pentru centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., locul de desfăşurare a examenului va fi stabilit la propunerea consiliilor de conducere din respectivele centre teritoriale. Proba scrisa se va desfasura la aceeasi data si ora pentru INPPAsi centrele teritoriale ale acestuia.

Art. 3. (1) Examenul de absolvire se susţine În faţa unei comisii desemnate de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. din care fac parte lectori ai I.N.P.P.A. care au calitatea de avocat cu drept de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti sau cadre didactice universitare. În cadrul centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. comisia de examen se stabileşte pe baza propunerilor consiliilor de conducere din respectivele centre teritoriale. (2) Pentru proba orală, În funcţie de numărul candidaţilor, se pot constitui subcomisii de examen atât pentru analizarea proiectului profesional cât şi pentru susţinerea lui orală (colocviu). (3) Comisia de examen este prezidată de conducerea executivă a I.N.P.P.A. În cadrul centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. comisia de examen este prezidată de conducerea executivă a respectivelor centre teritoriale.

Art. 4. Examenul de absolvire constă În probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, precum şi o probă scrisă (test de verificare a cunoştinţelor), cu caracter teoretic şi practic.

Art. 5. (1) Examenul de absolvire se va desfăşura pe baza următoarelor reguli: a) proba orală (colocviu) se va susţine la toate disciplinele urmate În cadrul cursurilor de pregătirea profesională iniţială; 1 b) proba scrisă (test de verificare a cunoştinţelor) se va susţine la disciplinele: “Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”, “Drept civil”, “Drept procesual civil”, “Drept penal”, ” Drept procesual penal”.

Art. 6. (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de absolvire este cea prevăzută În Planul de Învăţământ aII.N.P .P.A.. (2) La studiul tematicii vor fi avute În vedere actele normative În vigoare, doctrina şi jurisprudenţa publicate În ultimii 5 ani. (3) Subiectele pentru probele de examen vor fi stabilite numai din tematica disciplinelor de examen, prevăzută În Planul de Învăţământ aII.N.P.P.A..

Art. 7. (1) Probele orale (colocviile) vor urmări, cu precădere, relevarea capacităţii candidaţilor de a aplica În practică cunoştinţele teoretice dobândite, puterea de analiză şi sinteză a acestora. (2) Dezbaterile În cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale Întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale vor fi comunicate În timp util candidaţilor. În cadrul colocviului este pe rmisă utilizarea, ca material documentar, a legislaţiei şi a altor materiale stabilite de comisia de examen. (3) Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze În scris cerinţele impuse pentru lucrările profesionale propuse pentru dezbatere În cadrul colocviului, să constituie caietul de lucrări profesionale şi să ÎI depună la secretariatuII.N.P.P.A. În termenul fixat de conducerea I.N.P.P.A.. (4) Comisia de examen va respinge de la examinare pe cei care nu au depus caietul de lucrări profesionale În termenul şi forma stabilite. (5) Caietele de lucrări profesionale vor fi păstrate de către I.N.P.P.A. şi centrele teritoriale ale acestuia.

Art. 8. (1) La fiecare probă orală, candidaţii vor fi apreciaţi cu calificativele: ADMIS sau RESPINS. (2) La stabilirea calificativelor se ţine seama de modul În care au fost tratate lucrările profesionale, de răspunsurile date În cadrul colocviu lui, precum şi de evidenţele (fişele de prezenţă) ce atestă participarea candidatului la prelegerile şi atelierele organizate În cursul anului de pregătire În cadrul I.N.P.P.A. (3) Calificativul acordat se va Înscrie pe borderoul aferent probelor orale pentru fiecare disciplină sau grup de discipline În parte. (4) Rezultatele vor fi comunicate În cel mult 24 de ore de la susţinerea fiecărei probe orale.

Art. 9. (1) Nu vor fi admişi la proba scrisă candidaţii care nu au obţinut, la toate probele orale calificativul ADMIS. (2) Candidaţii care la cel puţin una din probele orale nu au obţinut calificativul ADMIS, pot solicita reexaminarea, În termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. (3) Reexaminarea candidaţilor care au obţinut calificativul RESPINS se va face Înainte de proba scrisă de către alţi membri ai comisiei de examen decât cei care au acordat respectivul calificativ. 2

Art. 10. (1) Proba scrisă se desfăşoară la aceeaşi dată şi oră atât În structura centrală a INPPA cât În centrele teritoriale. Proba scrisă constă În rezolvarea unor cazuri practice exprimate În cadrul unui chestionar format din câte 10 speţe pentru fiecare materie de examen, În total 50 de cazuri practice. Fiecărei Întrebări Îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă. (2) Întrebările pentru proba scrisă sunt unice şi vor fi stabilite de o comisie desemnată de conducerea executivă a INPPA dintre membrii comisiilor de examen potrivit specializării acestora şi cu asigurarea confidenţialităţii. Comisia de examen se va asigura ca subiectele să releve cunoştinţele teoretice şi aprofundarea jurisprudenţei relevante În materiile ce formează obiectul examinării. Subiectele vor urmări preponderent promovarea aptitudinilor specifice profesiei de avocat. (3) Preşedintele comisiei de examen din cadrul INPPA stabileşte dacă şi În ce condiţii la proba scrisă poate fi consultată legislaţia de către candidaţi. Măsura se aplică unitar pentru INPPA şi centrele teritoriale ale acestuia.

Art. 11. (1) Înainte de predarea lucrărilor, candidaţii Îşi vor scrie numele şi prenumele pe colţul foii de răspuns ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila I.N.P.P.A. pentru asigurarea secretului lucrării. (2) Orice Încercare de fraudă atrage excluderea candidatului din examen.

Art. 12. (1) Baremul la proba scrisă se afişează la locul desfăşurării examenului În 30 de minute de la Încheierea probei În toate sălile de examen şi se publica pe pagina web a INPPA. Contestaţiile privind formularea subiectelor şi corectitudinea baremului de notare se formulează În termen de 24 de ore de la afişarea baremului. Contestaţiile se soluţionează În termen de maxim 48 de ore de la primirea acestora, de către Comisia centrală de soluţionare a contestaţiilor a I.N.P.P.A. desemnată de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor se va face de Îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. (2) Calificativele la proba scrisă se vor acorda În funcţie de numărul de răspunsuri corecte, după cum urmează: 1-30 răspunsuri corecte = nesatisfăcător (NS); 31-37 răspunsuri corecte = satisfăcător (S); 38-44 răspunsuri corecte =bine (B); 45-50 răspunsuri corecte = foarte bine (FB); (3) Calificativele acordate la proba scrisă se comunică prin afişare la avizier, prin grija secretariatului I.N.P.P.A., În 48 de ore de la afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor privind formularea subiectelor şi corectitudinea baremului de notare. (4) Contestaţiile ce au ca obiect operaţiunile de corectare se formulează În termen de 24 de ore de la afişarea calificativelor acordate la proba scrisă şi se soluţionează de către comisia formată la nivelul centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.În termen de 48 de ore .

Art. 13. (1) Calificativul final al examenului de absolvire ÎI reprezintă calificativul obţinut la proba scrisă. (2) Sunt declaraţi respinşi la examen candidaţii care au obţinut calificativul nesatisfăcător. 3

Art. 14. (1) La terminarea examenului, se va Întocmi un proces-verbal care va menţiona calificativele obţinute de candidaţi la probele orale şi scrisă, calificativul final pe baza căruia au promovat ori au fost respinşi, numele şi prenumele celor care nu s-au prezentat la examen şi motivele neprezentării, modul de soluţionare a cererilor de amânare a susţinerii examenului, concluziile şi propunerile comisiei. (2) Procesul-verbal va fi semnat de preşedintele şi secretarul comisiei de examen.

Art. 15. (1) Validarea rezultatelor examenului de absolvire al LN.P.P.A., inclusiv În cadrul centrelor teritoriale, se face de către Consiliul de Conducere aILN.P.P.A. (2) După validarea rezultatelor examenului, LN.P.P.A. va elibera absolvenţilor adeverinţe ce atestă promovarea examenului de absolvire. (3) În termen de 1 an de la validarea rezultatelor examenului de absolvire, LN.P.P.A. va elibera absolvenţilor certificatele ce atestă formarea profesională iniţială În profesia de avocat.

http://barouliasi.ro/regulament-examene/